HRU – šilumos grąžinimo įrenginys

Atveria šilumos rekuperacijos sprendimų prekybos centruose potencialą

Prekybos centrai istoriškai susidūrė su daugybe iššūkių, siekdami sėkmingai įgyvendinti šilumos rekuperaciją. Paprastai, sistemos buvo kuriamos, keičiamos arba modifikuotos pagal užsakymą. Tai apribojo aptarnavimo galimybes. Kai kuriose sistemose dideli temperatūros svyravimai šilumokaityje buvo CO2 nutekėjimo į vandenį priežastimi – susidariusi anglies rūgštis sugadindavo vandens vamzdynus. Danfoss specialistai siekė padėti išvengti tokio tipo problemų, supaprastinti procesą ir iškelti šildymo rekuperacijos sprendimus į pirmąsias pozicijas.

Todėl pasitelkę ilgalaikę šildymo ir šaldymo patirtį sukūrė tikslingą rekuperatorių (HRU), geriausiai tinkamą prekybos centrams. Taigi, jis jau pasiteisino prekybos centruose visoje Šiaurės Europoje, kur CO2 yra tinkamai sureguliuotas.

HRU išsprendžia daug tradicinių klausimų, susijusių su rekuperacija – pasiūlydamas inžinieriams puikų dizainą, žinomus komponentus ir aiškius serviso reikalavimus. Jame yra papildomas šilumokaitis, siekiant išvengti gedimų ir pratekėjimų bei buferiniai temperatūros rezervuarai tinkamam darbui piko metu.

Gautas rezultatas – paprasta, nepriklausoma galimybė prekybos centrams panaudoti rekuperacijos potencialą CO2 šaldymo sistemose, naudojant HRU. Be to, atsiveria naujos galimybės parduoti perteklinę šilumą kaimynams, valdant šį procesą, t.y. naudojant šilumos skaitiklius. Tai gali padidinti jo pranašumą, naudojant parduotuvės kompresorių kaip šilumos siurblį.

Be to, sparčiai mažėja kaštai ir padidėja taupymas. Jei jūs turite anglies dioksido CO2 sistemą, investicija paprastai atsiperka per 1-2 metus.

Danfoss šilumos rekuperavimo įrenginys užtikrina jungtį tarp CO₂ šaldymo sistemų ir šildymo įrenginių. Jis sukurtas ir skirtas panaudotos šilumos šalinimui iš šaldymo įrenginių, kuriuose CO₂ naudojamas kaip terpė, šildyti prekybos centrus (karštą vandentiekio vandenį, šildymą, vėdinimo įrenginius) ir suteikia galimybę paduoti šilumos perteklių atgal į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą. Danfoss HRU gali būti naudojamas įrenginiuose, turinčiuose skirtingą išorinį šilumos tiekimą, pavyzdžiui, centralizuotą energiją, katilą ar kitą šilumos šaltinį.

Šilumos grąžinimo įrenginys

• sukurtas kaupti perteklinę šilumą ir grąžinti į pastato šildymo, vėdinimo ar karšto vandens ruošimo sistemą.
• trumpiausias atsipirkimo laikas su CO₂ šalčio sistemomis.
• yra pavyzdžių, kai įranga atsiperka per 1,5 metų.

Tiekimo apimtis

Šilumogrąžos įrenginys pastate

CO₂ sistema su šilumogrąža


* juoda rodyklė – šilumokaitis tarp CO₂ sistemos ir vandens kontūro

Funkcijos

Dviejų rezervuarų sprendimas:

 • Netiesioginis ryšys su DHU tinklu.
 • Tiesioginis ryšys su DHU tinklu.

Panaudota šiluma iš CO₂ sistemos pernešama per CO₂ šilumokaitį *, naudojant vandenį kaip terpę, į tiekimo akumuliacines talpas T2 ir T1.
Temperatūros jutiklis (S6) patikrina temperatūrą rezervuare (T2) ir siunčia signalą į 3 krypčių vožtuvą (M1), kuris atsidarys ir rezervuaruose susikaupusi šiluma perduodama į šildymo kontūrą. Mažesnis šilumos poreikis uždarys valdymo vožtuvą (M2) ir sumažins arba sustabdys energijos naudojimą iš išorinio šilumos šaltinio.
Temperatūros jutiklis (S8) valdo siurblį su PWM signalu (P3) ir kai temperatūra pasiekia norimą lygį ir daugiau šilumos kaupti negalima.
Taikant dviejų rezervuarų tirpalą, antriniai šilumos skaitikliai (F1 ir F2) matuoja srautą, o įkrovimo kontūre esantis šilumos matuoklis F3 apskaičiuoja atkurtą energiją.
Vieno rezervuaro sprendimas:

 • Tiesioginis prijungimas prie DHU tinklo su galimybe perduoti šilumą išorinėje šildymo sistemoje
 • Tiesioginis ryšys su DHU tinklu

Panaudota šiluma iš CO₂ sistemos pernešama per CO₂ šildytuvą *, naudojant vandenį kaip terpę, į tiekimo akumuliacinę talpą T2.
Temperatūros jutiklis (S6) patikrina temperatūrą rezervuare (T2) ir siunčia signalą į 3 krypčių vožtuvą (M1), kuris atsidarys ir rezervuare susikaupusi šiluma bus perduota į šildymo kontūrą. Mažesnis šilumos poreikis uždarys valdymo vožtuvą (M2) ir sustabdys ar sumažins energijos naudojimą iš išorinio šilumos šaltinio.
Temperatūros jutiklis (S8) valdo siurblį su PWM signalu (P3) ir kai temperatūra pasiekia norimą lygį ir daugiau šilumos kaupti negalima. Taikant vieno rezervuaro tirpalą, įkrovimo kontūre esantis šilumos skaitiklis F3 apskaičiuoja atgautą energiją.

Pagrindinė HRU funkcija yra atgauti kuo daugiau energijos, o antrinė – kiek įmanoma aukštesnė temperatūra.
Danfoss visada teikia pirmenybę šilumos, surinktos iš aušinimo įrenginio, naudojimui prieš tiekdami iš išorinio šilumos šaltinio.
* CO₂ HEX neįeina į HRU tiekimą, bet yra aušinimo agregato dalis

Šilumos grąžinimo įrenginys – Danfoss gamybos, jei turite klausimų, prašome kreiptis į „Absoliuta“.

HRU – Heat Recovery Unit

Our large substations are suitable for almost any domestic hot water and heating or cooling systems and provide a very high degree of comfort and operational performance. The systems are customizable to suit your specific requirements. And the fact that a wide range of recommended components are used gives you several advantages.

General description and application

Danfoss Heat Recovery Unit provide the link between a CO₂ refrigeration systems and the heating installation. It is developed and designed for recovery of waste heat from refrigeration installations, where CO₂ is used as medium, to heat supermarkets (hot tap water, heating, air handling units) and enables selling surplus heat back to the district heating network. Danfoss HRU can be used in installations with different external heat supply, such as District energy, boiler or other heat source.

Characteristic:

 • Heating demand: 22-540 kW
 • Maximum recovered heat from C0₂ pack up to 50-400kW

Two different solutions based on store size:

 1.  one- tank solution – for small stores up to 1500 m2
 2.  two-tanks solution – for medium and large stores

Standard layout in 6 versions:

 • indirect connection (type A2,A6) or directly connection (type A4,A7).
 • indirect connection (type A1) or connection to DHU (type A3), designed for areas where it is possible to sell heat to DHU network.

Function

Two-tanks solution:

 • Indirect connection to DHU network.
 • Direct connection to DHU network.

Waste heat from CO₂ system is transferred via CO₂ heat exchanger * using water as medium, into supply storage tanks T2 and T1.
The temperature sensor (S6) check the temperature in tank (T2) and send a signal to a 3-way valve (M1), which will open and heat accumulated in tanks will be transferred into the heating circuit. Lower demand for heat will cause closing of the controlling valve (M2) and reduce or cut the need for energy from the external heat source.
The temperature sensor (S8) controls the pump with PWM signal (P3) and when the temperature reaches the desired level and no more heat can be accumulated.
In two-tanks solution application, secondary heat meters (F1 and F2) are measuring flow and heat meter F3 on the charging circuit calculates the recovered.

One-tank solution:

 • Direct connection to DHU network with possibility of transfer heat outside heating system
 • Direct connection to DHU network

Waste heat from CO₂ system is transferred via CO₂heat exchanger * using water as medium, into supply storage tank T2.
The temperature sensor (S6) check the temperature in tank (T2) and send a signal to a 3-way valve (M1), which will open and heat accumulated in tank will be transferred into the heating circuit. Lower demand for heat will cause closing of the controlling valve (M2) and reduce or cut the need for energy from the external heat source.
The temperature sensor (S8) control the pump with PWM signal (P3) and when the temperature reaches the desired level and no more heat can be accumulated. In one-tank solution application, heat meter F3 on the charging circuit calculates the recovered energy.

The primary function is to recover as much energy as possible, and secondary as high temperature as possible.
We always prioritize usage of heat recovered from cooling unit, before supplying from external heat source.

* CO₂ HEX is not included in the delivery of HRU, but is part of the cooling unit

Šaltinis: https://assets.danfoss.com/.

Danfoss gamybos šilumos grąžinimo įrenginys – HRU.