Garantinės sąlygos. Lituotas plokštelinis šilumokaitis turi būt eksploatuojamas remiantis gamintojo pateiktomis gaminių naudojimo sąlygomis.

Nemokamas remontas

Nemokamas remontas suteikiamas visiems Pardavėjo produktams 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo prekių gavimo dienos.

Jeigu per nurodytą laikotarpį atsiranda defektai, produktas turi būti siunčiamas Pardavėjui, pristatymo išlaidas ir draudimą apmoka Pirkėjas. Prie jo pridedamas paaiškinimas, dėl kokios priežasties produktas grąžinamas. Grąžinami gaminiai turi būti be papildomų dalių. Pardavėjas sutinka pakeisti produktus, kuriuose po Pardavėjo patikrinimo buvo rasti defektai dėl gamybos klaidų.

Pirkėjas turi nedelsiant paskelbti apie aptiktą defektą. Jeigu apie aptiktą defektą pirkėjas paskelbia po nemokamo remonto laikotarpio galiojimo pabaigos, jis praranda teisę nemokamam remontui. Pirkėjas turi atlikti produktų išrinkimą ir naujai juos instaliuoti.

Jeigu pirkėjas nusipirko gaminį ne iš Pardavėjo, Pardavėjas neatsakingas už techninį aptarnavimą. Jeigu pirkėjui paskelbus apie defektą, už kurį atsakingas Pardavėjas, jis bus nerastas, Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti patirtų nuostolių iš pirkėjo atlyginimo.

Nemokamas remontas suteikiamas tiktai tada, jeigu laikomasi apmokėjimo už prekes sąlygų ir nustos galioti, jeigu produktas bus suremontuotas arba pakeistas be Pardavėjo sutikimo, arba naudojamas ne pagal paskirtį, arba instaliuotas ir naudojamas prieštaraujant instrukcijoms, kurias pateikė Pardavėjas. Pardavėjas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl gaminių naudojimo sąlygų netinkamumo arba pirkėjo prašymu pagamintos specialios konstrukcijos.

Pardavėjas neatsako už nenumatytą žalą, atsiradusią dėl gaminių defektų ir/arba dėl parduotų gaminių pavėluoto pristatymo ar kitų priežasčių, dėl kurių atsirado ši žala.

Pretenzijos

Bet kokias pretenzijas dėl gaminių defektų ir/arba pavėluoto pristatymo pirkėjas turi nedelsiant pateikti raštu Pardavėjui.

Ginčai

Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios sutarties, šalys turi siekti išspręsti derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo, iškilusio dėl šios sutarties, derybų keliu, ginčas nagrinėjamas LR teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi sutarties šalims ir šalys įsipareigoja juos vykdyti.

Nurodymai vandens kokybei

Taikomi:

Variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams, kurių plokštelės pagamintos iš nerūdijančio plieno EN Nr. 1.1104 ~ AISI 316L

Įmonė netaiko garantinių įsipareigojimų šilumokaičiams, kurių gedimai susiję su korozija dėl prastos vandens kokybės, t.y. kada vandens kokybė neatitinka rekomendacijų.

Šilumos perdavimo galimybė plokšteliniuose šilumokaičiuose gali būti sumažėjusi dėl nuosėdų ir priemaišų esančių vandenyje.

Kieto vandens temperatūros pakėlimas virš 55 0C iššaukia intensyvų kalkių (Ca 2+) susidarymą, kurios nusėda ir padengia šilumokaičio plokštelių paviršių.

Priemaišos, esančios vandenyje, taip pat gali nusėsti ant plokštelių paviršiaus. Nusėdusios priemaišos gali būti pašalinamos plaunant šilumokaitį įvairiais tirpalais, priklausomai nuo nuosėdų sudėties. Rekomenduojame šilumokaičių plovimui naudoti specialų plovimo skystį Calo extra, miltelius ALFA P-scale ir tam skirtus plovimo įrenginius.

Šilumokaičių plovimas pašalina nuosėdas ir padidina šilumos perdavimą, tačiau jis taip pat gali sumažinti šilumokaičio tarnavimo laiką.

Įmonė netaiko garantinių įsipareigojimų šilumokaičiams, kurių sandarumas buvo pažeistas dėl plovimo, kuris buvo būtinas dėl prastos vandens kokybės.

Garantija negalioja defektams ir pažeidimams, atsiradusiems įrenginio montavimo ir naudojimo metu (įskaitant šilumokaičio koroziją ir užšalimą).

Lentelė Nr. 1

Nurodymai buitinio vandens kokybei

Parametras Rekomendacijos buitinio vandens kokybei antriniame kontūre
Temperatūra Priklauso nuo vandens sudėties, tačiau < 60 0C minimizuoja nerūdijančio plieno korozijos riziką ir vario, naudojamo plokštelių litavimui, išplovimą
Vandenilio jonų koncentracija (pH) 7 – 9
Šarmingumas 60 mg/l < [HCO] < 300 mg/l
Savitasis elektros laidumas < 500 µS/cm
Kietumas [Ca 2+, Mg 2+] / [HCO3] > 0,5
Chloridas 1000 mg/l prie 25 0C
300 mg/l prie 50 0C
100 mg/l prie 80 0C
0 mg/l prie T > 100 0C
Sulfatas [SO2-] < 100 mg/l ir [HCO3]/[SO2-] > 1
Nitratas [NO3] … 100 mg/l
Fluoridas < 0,5 mg/l

Lentelė Nr. 2

Nurodymai termofikacinio vandens kokybei

Kokybės klasė Neapdorotas Suminkštintas Dalinai nudruskintas Gėlas
Papildomas vanduo Vandentiekio vanduo Suminkštintas Suminkštintas ir/arba dalinai nudruskintas Gėlas vanduo
Išorinė išvaizda Švarus Švarus Švarus Švarus
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams Priimtinas vartotojams
Drumstumas < 10 mg/l < 10 mg/l < 5 mg/l < 5 mg/l
Naftos produktai ir riebalai < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l
Vandenilio jonų koncentracija (pH) prie 25 0C 1 lentelė 9.8 ± 0.2 9.8 ± 0.2 9.8 ± 0.2
Vandens kietumas 1 lentelė < 0,5 0 dH < 0,2 0 dH < 0,1 0 dH
Savitasis elektros laidumas prie 25 0C 1 lentelė < 1500 µS/cm < 500 µS/cm < 25 µS/cm
Deguonis < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l
Chloridas 1 lentelė < 300 mg/l < 50 mg/l < 3 mg/l
Sulfatas 1 lentelė < 2 mg/l
Sulfitas < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l
Nitratas 1 lentelė
Fluoridas 1 lentelė
Amonis < 10mg/l < 5mg/l < 5mg/l
Bendroji geležis < 0,1 mg/l < 0,1 mg/l < 0,05 mg/l
Varis < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l < 0,01 mg/l

Šias garantines sąlygas galite atsisiųsti, atsispausdinti – PDF failas.