Privatumo politika

UAB „Absoliuta“ gerbia klientų privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus užsakymo / registracijos / prenumeratos duomenis.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, taip pat, kad jūsų Asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams, vykdantiems pristatymo paslaugas.

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

Naudodamiesi šia interneto svetaine https://www.absoliuta.lt, Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, el.paštas, įmonės pavadinimas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus / užklausas / prenumeratą.

Bendrosios nuostatos

UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) Valdomas elektronines sistemas.

UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.
  4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  1. Apdoroti Jūsų užklausas.
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus.

Asmens teisės

Jūs, leidę tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

  1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų.
  2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys.
  3. UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647), gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@absoliuta.lt.
  4. UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@absoliuta.lt.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, nuorodos, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai klientams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@absoliuta.lt.

UAB „Absoliuta” (įm. kodas 300091647) Privatumo politika paruošta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679.