Kadangi UAB „Absoliuta“ jau daug metų dirba su šildymo įrangos tiekimu, susidurdami su nuolatiniais klausimais apie šildymo sistemų tinkamą priežiūrą, šilumos punktų įrangą, mūsų klientų patogumui atrinkome ir čia pateikėme aktualiausią rekomenduojamą informaciją minėta tema. Norėdami rasti pačią naujausią su šilumos punktais susijusią informaciją, įstatymus, prašome jos ieškoti oficialiuose Lietuvos Respublikos šaltiniuose *.

* Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos: http://www.vei.lt/
* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas – teisės aktų registras: https://www.e-tar.lt/

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimo teisinis reglamentavimas

Bendrieji privalomieji reikalavimai:

 • Pastatui – išlaikyti konstrukcijų ir sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus.
 • Šildymo ir karšto vandens sistemoms – taupiai naudoti energiją.

Dokumentai, reglamentuojantys privalomųjų reikalavimų taikymą:

 • Pastatui

STR 1.12.05:2002 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka”

 • Šildymo ir karšto vandens sistemoms
  1. Šilumos ūkio įstatymas.
  2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
  3. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka.
  4. Atitikimo PR nustatymo tvarka.

Šilumos ūkio įstatymas. Žin.,2003, Nr.59-2659

 • 20 str. 1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo Š ir KVS privalomuosius reikalavimus (PR). 
 • Daugiabučio namo Š ir KVS PR apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal PR gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.
 • 23 str. 3. Šilumos vartotojai d. namuose privalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, susijusių su namo Š ir KVS rekonstravimu, kad ji atitiktų privalomuosius reikalavimus.
 • 31 str. Maksimalios šilumos suvartojimo normos taikomos d. namuose, kurių 
 • Š ir KVS neatitinka priv. reikalavimų.
 • Gyventojų prašymu VEI nustato, ar namų Š ir KVS atitinka priv. reikalavimus.
 • Savivaldybė turi teisę įpareigoti d. namo butų ir kitų patalpų savininkus rekonstruoti Š ir KVS pagal PR. Įpareigojimo terminas ≥ 18 mėnesių.
 • Neįvykdžius įpareigojimo, savivaldybė įgyja teisę nebetaikyti MS normų.

Daugiabučio namo Š ir KVS privalomieji reikalavimai (Žin., 2003, Nr.65-2975)

Privalomieji reikalavimai nustatomi daugiabučių namų Š ir KVS. Iki AM ir ŪM 2003 06 30 įsakymo Nr. 326/4-253 įsigaliojimo (2003 07 05) pastatyti namai arba jei pradėti jų statybos darbai yra SENI NAMAI. Vėliau stayti – NAUJI NAMAI.

Naujų namų Š ir KVS turi atitikti:

 • STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” (Žin., 2005, Nr. 75-2729).
 • “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės” (Žin., 2005, Nr. 30-945).

Senuose namuose turi būti:

 1. Šių namų projektinėje dokumentacijoje, o jei tokios nėra – norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkanti Š ir KV Sistema (šildymo prietaisų galia, šilumnešio debitų paskirstymas, vamzdynų šiluminė izoliacija).
 2. Hidraulinio balansavimo priemonės.
 3. Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti ties tiekimovartojimo riba.
 4. Įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

Šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra

Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai ir eksploatavimui nustatyti reikalavimai pateikti:
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse (Žin., 2005 Nr. 100-3735).

Šilumos punktų priežiūros bendrieji reikalavimai

Šilumos punktus (ŠP) gali prižiūrėti (eksploatuoti) fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą.

Pastato ŠP turi būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai:
ŠP ir šildymo bei k. vandens sistemų schemos, eksploatacijos instrukcijos, žurnalai.

Šildymo sistemos dokumentai

Savininko (administratoriaus) arba Prižiūrėtojo būstinėje turi būti šildymo sistemų priežiūros ir naudojimo dokumentai:
pastato šildymo sistemos aprašas; jos veikimo ir naudojimo instrukcija; jos priežiūros instrukcija.

Šildymo sistemos dokumentus parengia:
• bendrija,
• arba j. veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo,
• arba administratorius arba jų pavedimu sistemos prižiūrėtojas.

Apraše pateikiama:
schema, hidraulinio balansavimo priemonės, kiekvieno šildymo prietaiso galia, šilumnešio srautai stovuose; informacija apie svarbiausius šildymo sistemos komponentus, pagrindines jų charakteristikas (šilumokaičiai, siurbliai ir kt.), projektines temperatūras, sistemos galią.

Naudojimo instrukcijoje pateikiama:
– paleidimo ir stabdymo metodai, avarinės procedūros;
– valdymo ir saugos įtaisų veikimo ir priežiūros nurodymai;
– eilinės apžiūros, galimi sutrikimai ir veiksmai (nurodymai jiems atlikti);
– nuorodos į Teisės aktų, susijusių su šildymo sistemų priežiūra, punktus.

Priežiūros instrukcijoje nurodoma:
– priežiūros darbų sąrašas ir jų vykdymo instrukcija;
– šildymo sistemos veikimo rodikliai, kurie prižiūrėtojo turi būti užtikrinti;
– tikrinimas, apžiūra ir taisymas (nustatytas konkretus šių darbų turinys);
– veiksmų registravimas, priežiūros žurnalo pildymo reikalavimai.

Šildymo sistemų priežiūros darbai

Šildymo sistemų priežiūra (tarpsezoniniai darbai):
– Šildymo sistemos privalomiesiems reikalavimams atitikties tikrinimas.
– Sistemos plovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
– Defektų šalinimas.
– Hidraulinis balansavimas.
– Šiluminis bandymas (prasidėjus šildymui).

Šildymo sistemų priežiūra (darbai šildymo sezono metu):
– Šilumnešio temperatūros matavimai nustatytu periodiškumu kontroliniuose taškuose ir jų rezultatų užrašymas.
– Šilumnešio parametrų reguliavimas.
– Sistemų ir jų elementų apžiūra.
– Smulkių defektų šalinimas.

Šaltinis: Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, http://www.lsta.lt/

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS,
STR 2.02.01:2004, GYVENAMIEJI PASTATAI http://www3.lrs.lt/
STR 1.12.05:2010, PRIVALOMIEJI STATINIŲ (GYVENAMŲJŲ NAMŲ) NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI, http://www3.lrs.lt/

Straipsniuose apie šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą pateiktą rekomendacinę medžiagą galite PDF failu parsisiųsti / atsispausdinti:

Šilumos punktų priežiūra – PDF

Centralizuotas šilumos tiekimas – PDF