Tiesioginio ir netiesioginio šildymo sistemos – tai lankstūs, modernūs ŠVOK sprendimai, naudojantys atsinaujinančius energijos šaltinius.

Šildymo ir karšto vandens pastotės

Danfoss pastotės tinka įvairioms buitinio karšto vandens ruošimo, šildymo ar aušinimo sistemoms ir užtikrina labai aukštą komfortą ir eksploatacines savybes. Sistemas galima pritaikyti atsižvelgiant į specifinius reikalavimus. Pasirinkti tinkamą centralizuoto šilumos tiekimo pastotę yra prasminga. Nesvarbu, kokio centralizuoto šildymo ar vėsinimo pastotės jums reikia, Danfoss ras atitiktį plačiame šilumos perdavimo sprendimų asortimente.

Kiekvienas pastatas turi savo specifinius šilumos poreikius, kiekviena centralizuoto šilumos tiekimo įmonė turi savo techninius prisijungimo reikalavimus ir kiekvienas gyventojas turi individualius šildymo įpročius. Šie kriterijai daro įtaką renkantis šilumos paskirstymo stoteles pastatuose ir kaimuose, taip pat mažuose ir dideliuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose.

Stoties dydį lemia buto ar pastato, kurį reikia šildyti, šilumos poreikis. Pirminio maitinimo šaltinio temperatūra ir slėgis lemia, ar stotis veikia tiesiogiai, ar netiesiogiai. Be to, daugelis centralizuoto šilumos tiekimo tinklų nurodo specialias technines prijungimo sąlygas, kurioms reikia specialių valdymo komponentų. Galiausiai, reikalinga įranga turės įtakos šildymo kontūrų skaičiui ir tipui, taip pat karšto vandens formai ir funkcijai.

Danfoss siūlo visą pastočių ir šilumos punktų nuo 15 kW iki daugiau kaip 4 MW galios sprendimą, skirtą tiesioginiam ar netiesioginiam darbo režimui su vienu ar daugiau šildymo kontūrų ir pirminio ar antrinio šalto buitinio karšto vandens pašildymu kaip srautą, akumuliacinę talpą ar anti-legionella sistema.

Sistemos gali būti iš anksto apibrėžtos arba iš anksto užsakytos pagal užsakymą sukurtų sprendimų. Danfoss turi didelę patirtį dirbant su dideliais ir mažais šildymo ir centralizuoto šilumos tiekimo projektais, todėl padės parinkti ir pritaikyti jūsų poreikiams tinkamus šilumos punktus.

Savybės ir privalumai

 • Platus vieno tiekėjo pastočių asortimentas.
 • Integruoti komponentai užtikrina saugų veikimą, padidina ilgaamžiškumą ir sumažina ilgalaikes sąnaudas.
 • Nauda dėl optimizuoto šilumos perdavimo ir sistemos valdymo efektyvumo.

Tiesioginio šildymo sistemos

Įprastines vienbučių ir daugiabučių namų šildymo sistemas sudaro centrinis šilumos šaltinis ir centrinis karšto vandens gaminimas. Šiandien renovuoti ar nauji pastatai privalo bent iš dalies naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Visi pastatai turi atitikti griežtus karšto vandens higienos reikalavimus.

Beveik visais atvejais yra prasminga šildyti kelis butus, pastatus ar namus per centrinę sistemą, o ne atskirai. Šiuolaikinės centrinio šildymo sistemos gali naudoti buferinius rezervuarus, kad sujungtų skirtingus energijos šaltinius.

Savybės ir privalumai

 • Namų karštas vanduo gaminamas pagal poreikį, jo nereikia sandėliuoti
 • Šildymo sistemos gali sujungti skirtingus energijos šaltinius

Netiesioginės šildymo sistemos

Netiesioginė pastotė naudojama tada, kai centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sąlygos, tokios kaip slėgis ir temperatūra, neleidžia tiesiogiai prisijungti. Kai pastotė prijungiama netiesiogiai, šilumokaitis užtikrina efektyvų energijos perdavimą. Tai taip pat užtikrina, kad pirminės tinklo tiekimo ir antrinės pastato įrengimo pusės būtų saugiai atskirtos.

Tokiu būdu pastato programa veikia nepriklausomai nuo slėgio ar temperatūros pokyčių centralizuoto šilumos tiekimo tinkle (hidrono balansavimas) ir yra saugi nuo vamzdžių trūkimo ar nuotėkio.

Savybės ir privalumai

 • Pažangius sprendimus taip pat galima rasti su elektroniniu valdikliu oro kompensavimui.
 • Netiesioginės pastotės su „Micro Plate ™“ šilumokaičiais užtikrina efektyvų energijos perdavimą.

 Stations and domestic hot water

Our large substations are suitable for almost any domestic hot water and heating or cooling systems and provide a very high degree of comfort and operational performance.

Selecting the right district heating substation makes commercial sense
No matter what kind of district heating or cooling substation you need, Danfoss will find a match in our comprehensive range of substations and heat transfer solutions.

Each building has its specific heat demands, every district heating company has its technical connection requirements and each resident have individual heating habits. These criteria influence on the selection of stations for heat distribution in buildings and villages as well as in small and large district heating networks.

The size of a station is determined by the heat demand of the apartment or the building which needs to be heated. Temperature and pressure of the primary power supply determine whether a station is operated directly or indirectly.

In addition, many district heating networks specify special technical connection conditions, which require special control components. And finally, the number and type of heating circuits as well as the form and function of the domestic hot water will influence the needed equipment.

Danfoss offers a complete program of substations and flat stations for ranges starting from 15 kW up to more than 4 MW, for direct or indirect operating mode with one or more heating circuits and primary or secondary side domestic hot water heating as flow, storage tank or anti-legionella system.

The stations can either be pre-defined or pre-ordered custom build solutions. Danfoss has a significant project track record in handling large and small heating and district heating projects, so contact us, and our highly qualified and experienced team will help you to find and dimension the right stations for your requirements.

Features and benefits

 • Comprehensive range of substations from a single supplier.
 • Integrated components ensure safe operation, increases durability and minimize whole life costs.
 • Benefit from optimized heat transfer and system control performance.

Direct heating systems

Conventional heating systems in single-family houses and apartment buildings consist of a central heat source and central DHW production. Today, renovated or new buildings are obliged to make at least partial use of renewable energy sources. All buildings must comply with strict DHW hygiene regulations. In nearly all cases, it makes financial sense to heat multiple apartments, buildings or houses via a central system rather than individually. Modern central heating systems can use buffer tanks to combine different energy sources.

Buildings with decentralized DHW production need only three rather than the usual five supply lines to provide hygienically safe drinking water. If the volume of water held between the water heater and the taps is less than 3 liters, no regular hygienic testing is required. Each building and apartment has a directly connected substation or flat station with integrated production of domestic hot water. Single or multiple heating circuits (e.g. radiator, floor heating system) are supplied with heated water from the central heat source.

Features and benefits:

 • Domestic hot water is produced on demand, without storing.
 • Heating systems can combine different energy sources.

Direct heating systems: more.

Indirect heating systems

An indirect substation is used when district heating network conditions, such as pressure and temperature, do not allow direct connection. When a substation is connected indirectly, a heat exchanger provides energy-efficient heat transfer. It also ensures that the primary network supply side and the secondary building installation side remain safely separated. In this way, the building application works regardless of pressure or temperature variations in the district heating network (hydronic balancing) and is safe from pipe breaks or leaks.

Danfoss indirect substations are self-contained units that are generally wall-mounted. They can support single or multiple heating circuits, with or without domestic hot water production on the primary or secondary side. These advanced solutions are also available with an electronic controller for weather compensation. This ensures easy and energy-efficient operation while simultaneously allowing central monitoring and energy consumption transparency.

Features and benefits

 • Advanced solutions available also with an electronic controller for weather compensation.
 • Indirect substations with Micro Plate™ heat exchangers provide energy efficient heat transfer.

Indirect heating systems: more.

Danfoss gamybos tiesioginio ir netiesioginio šildymo sistemos – Stations and domestic hot water.