Viešųjų pirkimų konkursai perkant šildymo punktų įrangą nuolat vykdomi jūsų įmonės veikloje? Kadangi perkant šildymo punktų ir kitą įrangą, kai kurios įmonės turi rengti konkursus ir apklausas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas*,  UAB „Absoliuta“ yra pasirengusi dalyvauti juose – pakvieskite!

Mes turime tinkamus sprendimus Jūsų darbui palengvinti, problemoms greitai ir efektyviai išspręsti, jei Jūsų įmonė perka įrangą pagal viešųjų pirkimų reikalavimus:

 • Viešųjų pirkimų konkursai perkant šildymo punktų įrangą (per CVP IS);
 • Einamieji pirkimai rengiant tiekėjų apklausą;
 • Tiekėjų apklausa ilgalaikio šildymo įrangos tiekimo sutarčiai sudaryti.

UAB “Absoliuta” komanda bus patikimi Jūsų partneriai, kadangi:

 • Esame viešųjų pirkimų kvalifikacinius reikalavimus atitinkanti įmonė.
 • Turime daugiau nei dešimties metų patirtį tiekiant šildymo įrangą: šilumokaičiai, automatika, cirkuliaciniai siurbliai, šildymo sistemų priežiūros ir plovimo įranga bei chemija.
 • Savo sandėlyje laikome visą šildymo punktams reikalingą įrangą, todėl esame visada pasirengę ją pateikti nedelsiant.
 • Užsakytas prekes iš mūsų sandėlio asortimento pristatome į bet kurį Lietuvos miestą per 1 parą.
 • Padedame savo klientams parinkti naują įrangą vietoje senos.
 • Esame dinamiška ir sėkmingą patirtį turinti kompanija. Visada domimės naujovėmis ir su jomis supažindiname savo klientus.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

UAB „Absoliuta“ yra tiekėjas – ūkio subjektas, viešasis juridinis asmuo – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.
Mes pasirengę paruošti pasiūlymą – tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.

Supaprastintų pirkimų būdai:

Pirkimai atliekami šiais būdais:

 • supaprastinto atviro konkurso;
 • supaprastinto riboto konkurso;
 • supaprastintų skelbiamų derybų;
 • supaprastintų neskelbiamų derybų.

Mažos vertės pirkimai atliekami šiais būdais:

 • apklausos raštu;
 • apklausos žodžiu.

Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka:

– alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos;
– apklausa raštu – mažos vertės pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija raštu ar skelbimu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;
– apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai preliminari pirkimo sutarties vertė, pvz., neviršija 10 000 Lt be PVM ir perkančioji organizacija žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;
– supaprastintos neskelbiamos derybos – supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, pasiūlymus teikia perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai ir su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl jo pateiktos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų;
– supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija konsultuojasi su visais atrinktais kandidatais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl jų pateiktų kainų ir kitų pasiūlymų sąlygų.

Sudarant ilgalaikio šildymo įrangos tiekimo sutartį su UAB „Absoliuta“, joje, pavyzdžiui, numatoma, kad:

– fiksuotos konkrečių prekių kainos nustatomos sutarties priede;
– prekių kainos nebus didinamos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau gali ir turi būti mažinamos, jei pardavėjas tokias prekes kitiems subjektams viešai siūlo ir parduoda už mažesnes nei nurodyta patvirtintoje sutartyje, kainas;
– pirkėjas neįsipareigoja nupirkti prekių už visą sutartyje nurodytą pinigų sumą (jei tai apibrėžta sutartyje) – prekės bus perkamos tik pagal pirkėjo poreikį;
– prekės pavadinimas, kiekis, kaina bei pardavimo suma nurodoma PVM sąskaitose – faktūrose;
– pasikeitus PVM, pakeičiamas prekėms taikomas PVM tarifo dydis;
– pasikeitus kitiems mokesčiams, prekių kainos nebus perskaičiuojamos;
– prekių kaina yra susieta su oficialiu EURO ir lito buhalteriniu kursu, kuris sutarties pasirašymo dieną yra 3,4528 litai = 1 EUR. Pasikeitus šiam kursui, už neapmokėtas prekes mokama pagal naują kursą;
– prekės pirkėjui parduodamos su 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų mokėjimo atidėjimu;
– sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius (arba kita sutarta trukmė).
– esant ilgalaikei sutarčiai, jei nei viena šalis prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos nepareiškia noro ją nutraukti, sutartis automatiškai pratęsiama vienerių metų laikotarpiui. Sutarties pratęsimų skaičius neribotas, kt.

Viešųjų pirkimų įstatymas (ištraukos)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką.
2. Įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede pateiktais Europos Sąjungos teisės aktais.

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.
29. Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.
32. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.
33. Viešasis prekių pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos. Pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.
34. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – šio įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje nurodytus atvejus, kai viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

3 straipsnis. Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis

1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
2. Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
3. Jeigu perkančioji organizacija suteikia specialiąsias ar išimtines teises teikti viešąsias paslaugas kitai organizacijai, kuri nėra perkančioji organizacija, dokumente, kuriuo šios teisės suteikiamos, turi būti nustatyta, kad minėta organizacija, pirkdama viešosioms paslaugoms teikti reikalingas prekes iš trečiųjų asmenų, turi laikytis nediskriminavimo nacionaliniu pagrindu principo.
4. Perkančioji organizacija, atlikdama viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) tiekėjams taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko trečiųjų šalių tiekėjams, įgyvendindama Pasaulio prekybos organizacijos Sutartį dėl viešųjų pirkimų.

4 straipsnis. Perkančioji organizacija

Perkančioji organizacija yra:
1) valstybės ar savivaldybės valdymo institucija;
2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka šio straipsnio 2 dalies sąlygas.
2 skyrius. 5 Skirsnis. DERYBOS

6 straipsnis. Neskelbiamų derybų sąlygos

2. Neskelbiamų derybų būdu prekės taip pat gali būti perkamos esant bent vienai iš šių sąlygų:
2) jeigu perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių kiekius ar įrenginius, kai, pakeitus tiekėją, perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų. Tokių sutarčių, kaip ir pasikartojančių sutarčių, trukmė paprastai negali viršyti 3 metų skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

Norėdami susipažinti su “Absoliuta”siūlomu asortimentu, peržvelkite katalogą: 
Absolita sandėliuojama iranga PDF
Vyksta viešųjų pirkimų konkursai perkant šildymo punktų įrangą – kreipkitės į UAB „Absoliuta“.
Jei turite klausimų, kreipkitės – mielai padėsime!