ECL Comfort 110 elektroninis valdiklis – universalus vieno kontūro valdiklis, naudojamas šilumos punktuose bei centralizuoto šildymo sistemose ir katilinėse.

ECL Comfort 110 elektroninis valdiklis atlieka:

 • srauto temperatūros reguliavimą (šildymo sistemoje) pagal lauko temperatūros pokyčius
 • pastovios temperatūros kontrolę (pvz., buitinio karšto vandens, KV)
 • pastovios temperatūros kontrolę (KV pagal poreikį)

Danfoss ECL comfort 110 valdiklio komplektacijaIndividualaus gyvenamojo namo šildymo sistemose, naudojant DLG sąsają, ECL Comfort 110 galima integruoti su Danfoss Link™ sprendimu. Valdiklio prijungimas paprastas: vienas laidas, viena jungtis.

ECL Comfort 110 valdiklyje yra specializuotas ekranas su pašvietimu. Siekiant pagreitinti peržiūrą, ekrano nuskaitymai žymimi grafiniais simboliais, o tekstas pateikiamas įvairiomis kalbomis.
Valdiklyje yra tiristoriaus išėjimas vožtuvui su pavara ir reliniai išėjimai siurblio valdymui. ECL Comfort 110 valdiklį galima naudoti kaip valdantįjį arba pavaldinį ECL100, ECL110, ECL200, ECL 300 ir ECL 301 sistemose.
Jis paruoštas montavimui ant DIN šynos, ant sienos arba panelėje.
Valdiklis tiekiamas su gnybtais laidams prijungti.

ECL Comfort 110 reguliatoriaus taikymo (130 bei 116) pagrindiniai principai

Vienodas karšto vandens (KV) temperatūros reguliavimas su šilumokaičiu arba akumuliacine talpa reguliuojama pagal norimą temperatūrą.
Centralizuoto šildymo kontūrų reguliavimas vykdomas su arba be šilumokaičio ir katilinėms. Paprastai srauto temperatūra reguliuojama pagal norimą kambario temperatūrą. Norimą kambario temperatūrą (komforto ir pažeminimo) galima nustatyti naudojant savaitės grafiką.

 • KV temperatūros reguliavimas

Jei išmatuota KV temperatūra mažesnė negu norima temperatūra, vožtuvas su pavara palaipsniui atsidaro, ir atvirkščiai.

 • Srauto temperatūros reguliavimas

Norimą srauto temperatūrą valdiklis apskaičiuoja, atsižvelgdamas į lauko temperatūrą. Kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo aukštesnė norima srauto temperatūra. Jei srauto temperatūra žemesnė už norimą, vožtuvas su pavara palaipsniui atsidaro, ir atvirkščiai.
Šildymo kreivė (lauko temperatūros ir norimos srauto temperatūros santykis) nustatoma naudojant nuolydžio reikšmę. Galima nustatyti maks. / min. norimos srauto temperatūros apribojimą. Reguliuojamasis vožtuvas atidaromas laipsniškai, kai srauto temperatūra yra žemesnė nei norima srauto temperatūra, ir atvirkščiai.

 • Grąžinamos temperatūros ribos

Grąžinama į centralizuotus šilumos tiekimo tinklus temperatūra neturi būti pernelyg aukšta. Jei ji per aukšta, norima srauto temperatūra gali būti sumažint a, dėl to palaipsniui užsidaro vožtuvas su pavara. Katilinėse grąžinama temperatūra negali būti pernelyg žema (atliekama analogiška aukščiau aprašytai reguliavimo procedūra).

 • Kambario temperatūros ribos

Jei išmatuota kambario temperatūra neatitinka norimos kambario temperatūros, galima pakoreguoti norimą srauto temperatūrą.

 • Cirkuliacinio siurblio reguliavimas

Cirkuliacinis siurblys yra įjungiamas (ON), kai norima KV temperatūra pakyla aukščiau vartotojo nustatytos reikšmės (gamyklos nustatyta reikšmė: 20 °C), arba lauko temperatūra žemesnė, negu vartotojo nustatyta reikšmė (gamyklos nustatyta reikšmė: 2 °C).

 • Šilumos išjungimas

Šilumos išjungimo funkcija gali išjungti šildymą ir sustabdyti cirkuliacinį siurblį, esant aukštai lauko temperatūrai.

ECL Comfort 110 elektroninis valdiklis naudojamas:

 • lauko oru kompensuojamai srauto temperatūrai reguliuoti (šildymas) – programa 130
 • pastoviai temperatūrai reguliuoti (pvz., buitinio KV sistemose) – programa 116

ECL Comfort 110 paruošiamas naujai sistemai, parenkant reikiamą programą 130 arba 116.

Pagrindinės funkcijos

Srauto temperatūros reguliavimas
• Grąžinamos temperatūros apribojimai
Reguliatorius automatiškai pakeičia norimą srauto temperatūrą, kad gautumėte tinkamą grąžinamą temperatūrą, kai pastarosios reikšmė nukrenta žemiau ar pakyla aukščiau nei nustatyta vertė. Grąžinamo srauto temperatūros įtakos koeficientas nustatomas ECL 110.

Optimizavimas

• Automatinis nustatymas
Funkcija, skirta automatiniam proporcinio diapazono (Xp) ir integracijos laiko konstantos (Tn) nustatymui.

Apsauginės funkcijos

 • Apsauga nuo šalčio
  Jei srauto temperatūra tampa žemesnė, negu vartotojo nustatyta reikšmė (gamyklos nustatyta reikšmė: 10 °C), valdiklis automatiškai įjungia cirkuliacinį siurblį.
 • Pavaros (M1) apsauga
  Reguliatorius padeda stabiliai reguliuoti temperatūrą, todėl užtikrina ilgesnį reguliuojančio vožtuvo su pavara naudojimo laiką.
 • Siurblio apsauga
  Siurblys įjungiamas periodiškai, siekiant išvengti strigimo tuo laikotarpiu, kai nėra šilumos poreikio.

Terminai

Komforto palaikymas
Normali sistemos temperatūra, reguliuojama pagal grafiką. Siekiant palaikyti norimą kambario temperatūrą šildymo metu, srauto temperatūra sistemoje bus aukštesnė. Siekiant palaikyti norimą kambario temperatūrą šaldymo metu, srauto temperatūra sistemoje bus žemesnė.

Komforto temperatūra
Temperatūra, kuri yra palaikoma šildymo ir rajono šildymo sistemose komforto laikotarpiais.

Pageidaujama srauto temperatūra
Tai reguliatoriumi apskaičiuota temperatūra, remiantis lauko temperatūra ir patalpos ir / arba Grąžinamos temperatūros įtaka. Ši temperatūra reguliavimo metu naudojama, kaip atskaitos reikšmė.

Pageidaujama kambario temperatūra
Tai nustatyta temperatūros, kurią norima palaikyti kambaryje, reikšmė. Ši temperatūra gali būti kontroliuojama ECL Comfort reguliatoriumi tik tuo atveju, jeigu patalpoje yra sumontuotas kambario temperatūros jutiklis. Jeigu jutiklio nėra, tai nustatyta norima temperatūra vis dar įtakos srauto temperatūrą. Abiem atvejais dažniausiai patalpos temperatūra kiekviename kambaryje bus reguliuojama radiatorių termostatų / vožtuvų pagalba.

Pageidaujama temperatūra
Temperatūra pagrįsta nustatymu arba apskaičiuojama pačiu reguliatoriumi.

KV grandinė
Kontūras, skirtas vandens buitinėms reikmėms šildymui (KV).

ECL Comfort 110 elektroninis valdiklis – gamintojo nustatymai
Tai nustatymai, kurie yra išsaugoti reguliatoriuje tam, kad supaprastintų valdiklio parametrų nustatymą pirmąjį kartą.

Srauto / KV temperatūra
Bet kuriuo metu išmatuota srauto temperatūra.

Šildymo kontūras
Patalpos / pastato šildymo kontūras.

Šildymo kreivė
Kreivė, kuri parodo ryšį tarp tikrosios lauko temperatūros ir pageidaujamos srauto temperatūros.

Ribinė temperatūra
Temperatūra, kurį daro įtaką norimai srauto / balanso temperatūrai.

Pt 1000 jutiklis
Visi temperatūros jutikliai, naudojami su ECL COMFORT reguliatoriais, yra Pt 1000 tipo. Jo varža, esant 0 °C, yra lygi 1000 omų, ir keičiasi 3,9 omo/°C.

Optimizavimas

Reguliatorius optimizuoja temperatūros perjungimo pradžios / sustabdymo laiką pagal grafiką numatytais intervalais. Kad komforto temperatūra būtų pasiekta per numatytą laiką, reguliatorius automatiškai pagal lauko temperatūrą apskaičiuoja, kada pradėti temperatūros perjungimą, ir kada jį užbaigti. Kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo anksčiau prasideda persijungimas. Optimizavimo periodo metu mirksi komforto / temperatūros mažinimo simbolis.

Grąžinama temperatūra
Temperatūra, išmatuota grąžinimo vamzdyne, gali įtakoti pageidaujamą srauto temperatūrą.

Kambario temperatūros jutiklis
Jutiklis, sumontuotas kambaryje (kontrolinėje patalpoje, paprastai svetainėje), kurio temperatūrą reikia kontroliuoti.

Kambario temperatūra
Temperatūra, išmatuota kambario jutikliu, pultu, esančiu kambaryje arba nuotoliniu pultu. Ją tiesiogiai galima kontroliuoti tik tuo atveju, jeigu yra matuojama patalpos temperatūra. Norima srauto temperatūra priklausys nuo kambario temperatūros.

Kasdieninis planas
Skirtingų laikotarpių planas su komforto ir pastoviai mažinamos temperatūros režimais. Jis gali būti atskirai užprogramuotas kiekvienai savaitės dienai ir dienos bėgyje turi nustatytus 2 komforto periodus.

Pastoviai mažinama temperatūra
Temperatūra, kuri palaikoma šildymo arba karšto vandens [KV] kontūre ekonomijos laikotarpiu.

Laiko skalė
Laiko skalė rodo nustatytus laiko intervalus su komforto periodais.

Lauko sąlygų kompensacija
Srauto temperatūros reguliavimas remiasi lauko temperatūra. Toks šildymo kontrolės metodas yra susijęs su paties vartotojo nustatyta šilumos kreive.

Šaltinis: http://sildymas.danfoss.com/PCMPDF/VDKTC721_ECL110_LINK.pdf