Šilumokaičių eksploatacija – svarbi šilumos ūkiui, o tai – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis ir pristatantis į pastato šildymo prietaisus.

Valstybinė energetikos inspekcija (VEI) atestuoja energetikos įmones ir išduoda atestatus eksploatuoti energetikos įrenginius. Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos. VEI ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka periodinius daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams, o kasmetiniuose energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų planuose numatyta patikrinti po 5 tūkst. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų.

Šilumos punkte vienas iš svarbiausių įrenginių yra šilumokaitis.
Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, geriamasis vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos, naudojami šilumai transportuoti.

Straipsniai apie tinkamą šilumokaičių eksploataciją:

Šilumokaičių galimos gedimo (pratrūkimo, prakiurimo) priežastys

Metalų korozija šilumokaičiuose: ar įmanoma išvengti?

Garantinės sąlygos. Lituotas plokštelinis šilumokaitis

Lituotas plokštelinis šilumokaitis: priežiūra, eksploatacija, gedimų priežastys

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Straipsniuose apie šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą pateiktą rekomendacinę medžiagą galite PDF failu parsisiųsti / atsispausdinti:

Šilumos punktų priežiūra – PDF

Apie šilumos punktų priežiūrą – eksploataciją, centralizuotą šilumos ir karšto vandens tiekimą: plačiau.

Tinkama šilumokaičių eksploatacija:

 • prieš jungant prie tinklo naują arba keičiant sugedusį šilumokaitį nauju būtina išvalyti vamzdynus nuo galimų nešvarumų;
 • kad pagerinti šilumokaičio veikimą, rekomenduojama įrengti filtrus arba purvarinkius prieš įėjimą į šilumokaitį;
 • būtina patikrinti srieginių ir flanšinių sujungimų sandarumą;
 • jei cirkuliacinis siurblys sumontuotas ant vienos linijos su šilumokaičiu, turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas;
 • kad išvengti slėgio šuolių, siurbliai turi būti įjungiami prie uždarytų vožtuvų;
 • būtina tikrinti, ar teisingai sumontuoti ir prijungti vamzdžiai prie šilumokaičio – vamzdžiai turi turėti atramas,
 • reikia patikrinti, ar nėra nepageidaujamų apkrovų sujungimo taškuose, kad išvengti lenkimo – sukimo įtempimų poveikio;
 • reikėtų vengti hidraulinių smūgių sistemoje – susikaupęs oras šilumokaityje mažina jo veikimo efektyvumą ir didina korozijos tikimybę;
 • eksploatuojant būtina stebėti, ar neviršijama didžiausios šilumokaičiui leistinos temperatūros ir slėgis;
 • eksploatuojant šilumokaitį, reikėtų vengti temperatūros skirtumų didesnių kaip 100 °C tarp pirminės ir antrinės šilumokaičio pusės;
 • nereikėtų naudoti agresyvių cheminių medžiagų, galinčių sukelti šilumokaičio medžiagų koroziją;
 • reikia reguliariai tikrinti kontrolės ir matavimo prietaisus, sekti jų parodymus;
 • darbo metu neturėtų susidaryti sąlygos, neatitinkančios šilumokaičio montavimo ir eksploatavimo rekomendacijų nurodymų;
 • prieš atjungiant šilumokaitį, būtina sustabdyti cirkuliacinius siurblius;
 • stabdant šilumokaičio eksploatavimą, reikia lėtai uždaryti vožtuvus ant tiekimo linijų;
 • stabdant šilumokaičio darbą, pirmiausia reikia sustabdyti šilumokaičio pirmąjį kontūrą ir tik po to antrą;
 • paleidžiant šilumokaitį į eksploataciją, pirma paleidžiame antrinį kontūrą, po to pirminį;
 • paleidimo metu šilumokaitis užpildomas vandeniu ar kitu skysčiu ir lėtai keliamas slėgis iki darbinio, atidarant uždarymo sklendes ir stebint šilumokaičio darbą;
 • stabdant objektą ilgam laikui, reiki visiškai nudrenuoti ir išvalyti šilumokaitį;
 • šilumokaičius eksploatuojant temperatūrose žemiau 0°C arba su didesnėse nei 40°C, reikia naudoti tinkamą izoliaciją;
 • darbinei temperatūrai artėjant prie vandens užšalimo taško, turi būti naudojami užšalimui atsparūs tirpalai, pvz. glikolis…

Pagrindinės šilumokaičių gedimo priežastys:

 • neteisingai suprojektuota (pvz. suprojektuotas per didelis šilumokaitis karštam vandeniui);
 • neteisingai parinkta šilumos punkto įranga;
 • prasta sumontavimo kokybė;
 • buitinio šalto vandens ir termofikato kokybė neatitinka techninių eksploatavimo sąlygų;
 • šilumokaitis yra veikiamas stiprių vibracijų ar pulsacijos;
 • neteisinga šilumokaičio priežiūra ir aptarnavimas;
 • nėra užtikrinama tinkama šildymo – vandens tiekimo sistemos ir srauto kontrolė bei techninė įrangos priežiūra;
 • neteisingai parinktas ar per didelis reguliuojančio vožtuvo skersmuo;
 • prastos kokybės arba blogai veikiantys, pasenę reguliavimo vožtuvai ir pavaros;
 • pernelyg dideli slėgio perkryčiai prieš ir už šilumokaičio pirminėje ir / arba antrinėje pusėje;
 • pernelyg dideli slėgio pokyčiai ir perkryčiai įvairiose sistemos vietose ir kanaluose;
 • šilumos punkte neįrengtas slėgio perkryčio reguliatorius;
 • dideli šilumos tinklų slėgio perkryčiai tarp tiekiamo ir grįžtamo termofikato;
 • neteisingai arba blogai nustatytos valdiklio – reguliatoriaus šildymo ir karšto vandens programos;
 • tarp šilumokaičio ir uždarymo ventilių nėra sumontuoti apsauginiai vožtuvai;
 • pastate nėra įrengta karšto vandens recirkuliacija;
 • įrangą montuoja ir aptarnauja netinkamos kvalifikacijos specialistai;
 • eksploatauojami deformuoti ar kitaip fiziškai pažeisti šilumokaičiai;
 • kita.

Šilumokaičių parinkimo lentelė:

Šilumokaičio paskirtis:
1 pusė/terpė
Karštoji pusė
2 pusė/terpė
Šaltoji pusė
Matas
Įėjimas Išėjimas Įėjimas Išėjimas
Našumas (galia) kW
Temperatūra °С
Terpė
Leistinas slėgio nuostolis kPa
Debitas kg/h (m3/h)
Papildoma informacija

Užpildykite lentelę ir atsiųskite, prašom.
Tuomet galėsime parinkti ir pasiūlyti tinkamą šilumokaitį.


UAB „Absoliuta“- šildymo įrangos tiekimo įmonė.
Mūsų tikslas – kuo skubiau padėti išspręsti iškilusias problemas šilumos punktuose, pristatant įrangą per trumpiausią laiką visoje Lietuvoje. Todėl savo sandėlyje pastoviai turime tokios įrangos asortimentą:
• Įvairių tipų ir dydžių ŠILUMOKAIČIUS
• AUTOMATIKOS dalis
• Cirkuliacinius SIURBLIUS
• Kitą specializuotą įrangą
Sandėliuojamos įrangos katalogas: PDF