Slėgio perkryčio reguliatoriai / slėgio skirtumo reguliatoriai reikalingi tinkamam šildymo sistemos darbui užtikrinti.

Kas yra slėgio perkryčio reguliatorius?

Slėgio perkryčio reguliatoriai naudojami pastoviam slėgio perkryčiui palaikyti šilumos punkte arba vožtuve, prijungtame prie centralizuoto šildymo sistemos. Slėgio perkryčiui kylant, reguliatorius užsidaro. Reguliatoriaus veikimo principas: aukštas slėgis iki vožtuvo nukreipiamas į apatinę membranos dalį. Per reguliatoriaus kanalą vidutinis slėgis nukreipiamas iš vožtuvo link viršutinės membranos dalies. Spyruoklė veikia viršutinę membranos dalį (žemo slėgio jungtis), tokiu būdu nustatomas reikiamas slėgio perkrytis.

Kas yra slėgio skirtumo reguliatorius?

Slėgio skirtumo reguliatorius palaiko pastovų slėgio skirtumą kontūre. Dėl to kintantis reguliavimas išlieka stabilus bei tikslus, yra užtikrinamas tylus reguliuojančių vožtuvų veikimas bei palengvinamas sistemos balansavimas ir eksploatacija. Tinka naudoti šildymo ir vėsinimo sistemų antriniame kontūre.

AVP, AVP-F, AFP ir DA616 (DA-616) – tiesioginio veikimo slėgio perkryčio reguliatoriai (naudojami centrinio šildymo sistemose / šilumos punktuose), kurie užsidaro slėgio perkryčiui kylant. Slėgis prieš vartotoją (apkrovos) per išorinį impulsinį vamzdelį veikia iš vienos diafragmos pusės ir uždarinėja vožtuvą. Slėgis po vartotojo (apkrovos) per kitą impulsinį vamzdelį, esantį vožtuve, kartu su spyruoklės jėga vožtuvą atidarinėja. Šiuo būdu nustatytas slėgio skirtumas kontūre palaikomas pastovus. Spyruoklės jėga gali būti nustatoma sukant reguliavimo veržlę arba tam skirtą korpuso dalį.

Plačiau apie slėgio perkryčio reguliatorius

Ar norite sumažinti savo darbinius kaštus?
Gauti mažiau skundų iš gyventojų?
Ir kad jūsų operatoriai ir vartotojai būtų laimingesni?

„Danfoss“ ir „TA Hydronics – IMI hydronics“ slėgio perkryčio ir srauto reguliatoriai padės Jums tai pasiekti.

Jūs žinote, koks yra sudėtingas miesto centralizuoto šildymo tinklas bei kaip sunku perduoti reikiamą energijos kiekį iš vienos vietos į kitą. Kintantys energijos poreikiai dienos eigoje ir per ištisus metus, srauto ir slėgio svyravimai ir energija, tiekiama iš skirtingų šaltinių – tai tik keletas išvardintų trikdžių, sukeliančių šilumos tiekimo sistemos išsibalansavimą ir netinkamą temperatūros valdymą. Pavyzdžiui: arti šilumos tinklų katilinių esantys pastatai gauna didesnį slėgio perkrytį negu jiems iš tikrųjų jo reikia. O pastatai, esantys toliau nuo šilumos tinklų katilinių, negauna pakankamai slėgio perkryčio, todėl vartotojams sukuriamas mažesnis komfortas.

Standartinis sprendimas tiekiant energiją į nutolusius taškus yra perduoti kuo daugiau energijos į tinklus pumpuojant kuo daugiau vandens ir keliant tiekiamą temperatūrą. Tačiau toks sprendimas ženkliai padidins darbinius kaštus, išaugs šildymo sąskaitos ir padidės oro tarša.

Norint tai išspręsti, reikia subalansuoti sistemą. Galite naudoti statinį balansavimo metodą. Tačiau kaskart, kai šildymas atjungiamas arba prie šildymo sistemos prisijungia nauji vartotojai, jums reikės perreguliuoti sistemą rankiniu būdu. Tai praktiškai neįmanoma tokioje, nuolat kintančioje, aplinkoje kaip centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai.

Automatinis balansavimas

Vienintelis efektyvus sprendimas, kuris veikia centralizuoto šildymo bei vėsinimo sistemoje, yra automatinis balansavimas naudojant slėgio perkryčio reguliatorius (slėgio skirtumo reguliatorius). Jie reguliuoja slėgio perkrytį (skirtumą) ir balansuoja srautą automatiškai. Slėgio perkryčio reguliatoriai yra montuojami kiekviename pastato šilumos punkte, kad būtų galima tiksliai nustatyti reikiamą srautą ir slėgio perkrytį pastate nepaisant tinkle atsirandančių trikdžių. Kiekvienas vartotojas tuomet gaus projekte numatytą energijos kiekį nepriklausomai nuo pokyčių tinkle ir kintančių lauko oro sąlygų. Slėgio perkryčio reguliatoriai sukurs stabilias sąlygas reguliuojantiems vožtuvams, o jie, savo ruožtu, tinkamai reguliuos temperatūrą.

Šildymo ir karšto vandens šilumokaičiai dabar apsaugoti nuo slėgio pakilimų, o reguliuojantys vožtuvai apsaugoti nuo kavitacijos, todėl sumažės triukšmas. Kiekvienas gaus pakankamai energijos esant mažesniam srautui šilumos tinkluose ir didesniam temperatūrų skirtumui. Tai sumažins energijos nuostolius tinkle ir šilumnešio transportavimo kaštus. Dėka „Danfoss“ ir „TA Hydronics – IMI Hydronics“ slėgio perkryčio reguliatorių jūsų vartotojai turės geresnį komfortą patalpose, o jus pasieks mažiau klientų skundų. Jūsų darbiniai kaštai sumažės, sąskaitos už šildymą bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos oro gerinimo.

Reikalavimai slėgio perkryčio reguliatoriams, naudojamiems centrinio šildymo šilumos punktuose

  • Turi atlaikyti terpės temperatūrą iki 150 °C.
  • Sąlyginis slėgis ne mažesnis, kaip Ps16 bar.
  • Uždaromas slėgio perkrytis turi būti ne mažesnis, kaip 10 bar.
  • Vožtuvas turi būti balansuotas slėgiu.
  • Reguliavimo pavarose turi būti įrengtas membranos apsaugos vožtuvas. Tai yra slėgio reguliavimo membranos apsauga nuo jos suplėšymo, esant slėgio svyravimui.
  • Reguliatoriai turi turėti nustatymo rankeną su slėgio nustatymo verčių gradacija ir nustatymo plombavimo vieta. Nustatymo plombavimas reikalingas tam, kad šilumos punktai būtų subalansuoti tarpusavyje.
  • Proporcinė paklaida turi būti 2 kartus mažesnė už reguliuojamą perkrytį.

Tai, ko nevertėtų daryti:

  • Neįrengti slėgio perkryčio reguliatoriaus šilumos punkte, nes tai „brangu“. Slėgio reguliatoriai subalansuoja pastatus tarpusavyje. Pastatai gauna energijos kiek reikia, šilumos tiekėjas gali sumažinti šilumnešio transportavimo sąnaudas. Grąžinama temperatūra neužkeliama, mažėja tiekėjo nuostoliai.
  • Neteisingai nustatyti slėgio reguliatorių. Neužplombuoti prietaiso slėgio vertės nustatymo. Naudoti reguliatorių su labai plačiomis reguliavimo ribomis. temperatūros reguliavimo vožtuvai dirba vos prasivėrę, reguliavimo kokybė nepatenkinama, įrengimai genda greičiau.

Norėdami sukurti efektyviai energiją naudojančius šilumos punktus kreipkitės į UAB „Absoliuta“, apsilankykite www.absoliuta.lt arba susisiekite su vietiniais „Danfoss“ atstovais.

Danfoss slėgio perkryčio reguliatoriai ir srauto reguliatoriai, ribotuvai

Tiesioginio veikimo slėgio perkryčio reguliatoriai ir srauto reguliatoriai, ribotuvai skirti naudoti centralizuoto šildymo sistemose. Reguliatoriai užsidaro, slėgio perkryčiui kylant arba kai viršijamas maksimalus nustatytas srautas.

Slėgio perkryčio reguliatorius  ir srauto ribotuvas

Reguliatoriaus veikimo principas: aukštas slėgis patenka į apatinę reguliatoriaus membranos dalį. Per reguliatoriuje esantį kanalą vidutinis slėgis patenka iš vožtuvo į viršutinę membranos dalį. Spyruoklė veikia viršutinę membranos dalį, tokiu būdu nustatomas reikiamas slėgio perkrytis. Srauto apribojimas pasiekiamas, derinant vožtuve esantį papildomą uždorį, kuris sukelia pasipriešinimą slėgio reguliatoriaus valdymo grandinėje.

Slėgio perkryčio reguliatorius ir srauto reguliatorius

Reguliatoriaus veikimo principas: reguliatoriuje yra  įmontuota membrana srautui reguliuoti (uždaro vožtuvą) ir membrana slėgio perkryčiui reguliuoti  Montavimas grąžinimo vamzdyne: aukštas slėgis, kuris yra prieš reguliavimo vožtuvą su pavara, nukreipiamas į slėgio perkrytį reguliuojančios membranos aukšto slėgio pusę, o už reguliavimo vožtuvo su pavara esantis žemas slėgis nukreipiamas iš slėgio reguliavimo vožtuve esančios išorinės jungties į priešingą membranos pusę.  Iš čia, per vidinę angą, jis patenka į srautą reguliuojančios membranos aukšto slėgio dalį, o žemas slėgis srauto reguliavimo membraną pasiekia iš vožtuvo įdėkle esančio kanalo. Srauto reguliavimo membranoje esanti spyruoklė apibrėžia palaikomo slėgio perkryčio ribas. Šios spyruoklės ir paderinamos kliūties derinys sąlygoja tikslų srauto nustatymą.

Montavimas tiekimo vamzdyne

Aukštas slėgis nukreipiamas per išorinę jungtį į srautą reguliuojančios membranos aukšto slėgio pusę, o žemas slėgis nukreipiamas per reguliatoriaus vidinį kanalą į žemo slėgio pusę. Spyruoklės įtempimo galia nusako paderinamos kliūties darbo sąlygas, tokiu būdu atliekamas tikslus srauto reguliavimas.Slėgis perkryčio reguliatoriaus išėjime prijungiamas prie slėgio perkytį reguliuojančios membranos aukšto slėgio jungties per išorinę jungtį. Slėgis iš grąžinimo vamzdyno yra prijungiamas prie slėgio perkytį reguliuojančios membranos žemo slėgio pusės.

* Produktams, dirbantiems aukštoje temperatūroje –  iki 200 arba 350° C.